top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Informatiemarkt fietsstraat Korreweg

We timmeren hard aan de weg om van Groningen een nog mooiere stad te maken. Bij

u in de buurt werken we daarvoor aan meerdere projecten. Over een aantal projecten

gaan we binnenkort graag met u in gesprek. De projectteams van Fietsstraat Korreweg,

Herinrichting Floresplein, nieuwe Gerrit Krolbrug en Oosterhamrikzone nodigen u

daarom graag uit voor een gezamenlijke informatiemarkt op dinsdag 13 februari

2024.


Informatiemarkt

Op de informatiemarkt vertellen we u over de stand van zaken van de nieuwe

inrichting van de Korreweg als fietsstraat, de plannen voor de herinrichting van het

Floresplein, over de nieuwe Gerrit Krolbrug en wat we de komende tijd voor het

project Oosterhamrikzone gaan doen. U kunt hier in gesprek gaan met de

vakinhoudelijke ambtenaren en uw mening geven over de verschillende projecten. We

stellen uw inbreng op prijs, dus kom vooral en denk mee!

De informatiemarkt is op

dinsdag 13 februari 2024, van 16.00 uur tot 20.30 uur

in Het Floreshuis, Floresplein 19 in Groningen. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past.


FIETSSTRAAT KORREWEG

De weg over de nieuwe brug wordt onderdeel van de

De Korreweg is een van de drukste fietsroutes van de

fietsstraat. Met de bouw van de nieuwe brug maken

stad. Op piekmomenten zijn de fietspaden overvol.

we ook werk van het deels terugbrengen van de oude

Daarom wordt de Korreweg opnieuw ingericht als

rivier de Hunze. Aan beide zijde van de brug komen

fietsstraat. Er komt meer ruimte en veiligheid voor

voetgangerstunnels zodat het mogelijk wordt om langs

fietsers. Na de herinrichting is de auto te gast. Over de

het kanaal te wandelen.

komst van deze fietsstraat is in de afgelopen jaren al

regelmatig met omwonenden gesproken.

In 2029 moet deze veilige en vlotte verbinding voor

weg- en scheepvaartverkeer klaar zijn. Dat duurt dus

We zien kansen om de Korreweg nog leefbaarder

nog even. Op de informatiemarkt kunt u bekijken hoe de

te maken. Er is meer ruimte voor groen tussen de

nieuwe brug eruit kan komen te zien. We informeren u

fietsstraat en de woningen. Over de invulling van deze

ook over de stand van zaken, de vergunningsprocedure,

ruimte willen we graag met u van gedachten wisselen

de inspraakmogelijkheden en de aansluiting met de

op de informatiemarkt.

Antillenstraat en Korreweg.

Welke mogelijkheden ziet u om de Korreweg groener te

Meer informatie:

maken?


OOSTERHAMRIKZONE

We werken aan een toekomstbeeld voor de

Oosterhamrikzone, het gebied langs


HERINRICHTING FLORESPLEIN

het Oosterhamrikkanaal en het

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om een

Van Starkenborghkanaal, op de grens van de

voorlopig ontwerp te maken voor het Floresplein en de

Professorenbuurt en de Oosterparkwijk. Daarbij gaat

Floresstraat. Dit ontwerp is tot stand gekomen met input

het onder andere over wonen, mobiliteit, leefbaarheid,

van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.

groen en het ‘beleefbaar’ maken van het water van het

De gemeenteraad heeft het ontwerp goedgekeurd op 20

Oosterhamrikkanaal.

december 2023.

In het toekomstbeeld brengen we alle visies, plannen,

Op dit moment werken we het plan verder uit tot een

besluiten en ontwikkelingen van de afgelopen periode

definitief ontwerp. Op de informatiemarkt laten we u

bij elkaar. Om zo één met elkaar samenhangend en

graag zien hoe ver we daarmee zijn.

duidelijk toekomstbeeld voor het gebied te presenteren.

Tijdens de informatiemarkt informeren we u over het

Meer informatie:

concept toekomstbeeld, met de belangrijkste onderdelen

én ambities voor het gebied.


NIEUWE GERRIT KROLBRUG

Wat zijn uw wensen en ideeën voor de toekomst van de

De Gerrit Krolbrug wordt vervangen door een nieuwe

Oosterhamrikzone?

brug. Rijkswaterstaat werkt samen met de gemeente

Groningen aan een veilige verbinding over het water.

Meer informatie:

Comments


bottom of page