top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen West-Indische BuurtBesluit tot het plaatsen van borden E6 gehandicaptenparkeerplaats aan de hoek Oosterhamriklaan met de Curaçaostraat.


Bevoegdheid Op grond van artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de regiopolitie over maatregel en plaatsing. Het advies is positief.

Motivering Op de openbare weg de hoek Oosterhamriklaan met de Curaçaostraat te Groningen wordt een bord E6 uit Bijlage 1, RVV 1990 aangebracht gehandicaptenparkeerplaats met als onderbord het kenteken van de desbetreffende auto. De maatregel is nodig om de mindervaliden hun motor- of gehandicaptenvoertuigen zo dicht mogelijk bij de ingang van de woning te laten parkeren om de loop afstand zo kort mogelijk te houden (maximaal 100 meter). In verband met het aanleg van de gehandicaptenplaats gaat dit van de reguliere parkeerplaatsen af. Het overige verkeer ondervindt hier geen hinder van.

Besluit Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot plaatsing van een bord E6 uit Bijlage 1, RVV 1990 op de openbare weg hoek Oosterhamriklaan met de Curaçaostraat.

Bezwaar Bent u het niet eens met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken. Stuur dan een brief naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM, Groningen. Bovenaan de brief zet u: bezwaarschrift. In uw brief zet u duidelijk waarmee u het niet eens bent. En waarom dat zo is. Verder staat in de brief uw:

  • 1.naam;

  • 2.adres;

  • 3.telefoonnummer en e-mailadres; en

  • 4.handtekening.

Vergeet niet een kopie mee te sturen van het besluit waarmee u het niet eens bent. Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift op tijd hebben. Dat is binnen zes weken na de datum van deze brief. Meer informatie over het maken van bezwaar staat op http://gemeente.groningen.nl. Voorlopige voorziening Vindt u dat er heel snel iets moet gebeuren? En dat de behandeling van uw bezwaar niet kan worden afgewacht? Vraag dan om een voorlopige voorziening. Dat kan alleen als u al bezwaar hebt gemaakt. Een voorlopige voorziening vraagt u schriftelijk aan bij de Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Stuur een kopie van uw bezwaarschrift mee. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een voorlopige voorziening geld kost. Meer informatie staat op https://www.rechtspraak.nl, zoeken op “voorlopige voorziening”.

Comments


bottom of page