top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Nieuws


Deze tekst wordt bedoeld met de verwijzing uit De korrespondent december 2020


Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Naar aanleiding van diverse meldingen uit de Indische buurt oveí de toegenomen parkeerdruk, heeft de gemeente een

traject opgestart om samen met het Wijkoverleg Korrewegwijk (V/OK), bewoners en ondernemers te kijken naar

mogelijke oplossingen. Dit traject zag er als volgt uit:

- Inventariserendeophaalronde

- Voorstel tot invoering betaald parkeren

- Concept parkeerplan wijgegeven voor inspraak

Et zijn drie verschillende perioden geweest waarin bewoners en ondememers hun ideeen, meningen en reacties konden

geven. Al deze reacties bij elkaar hebben geleid tot het besluit tot invoering van betaald parkeren in de Indische buurt tot

en met de Molukkenstraat en in de gehele Professorenbuurt-Noord. De achtergrond, het proces en de maatregelen staan

beschreven in het parkeerplan dat is vastgesteld door het college. Om betaald parkeren in te kunnen voeren, moet de

Parkeerbelastingverordeniag worden gewijÀgd.

Kader

Op 23 mei 2018 heeft de raad de Parkeervisie "Ruimte voor de straat - parkeren in een levende stad" vastgesteld. In dit

beleid staat het maatschappelijk effect van ons parkeerbeleid voorop. Dat betekent dat succesvol parkeerbeleid niet

gedefinieerd wordt door het aantal parkeerplaatsen dat we realiseren, of in het gelö dat ennee gemoeid is, maar door wat

ons beleid bij draagl aan het sociaal en economisch functioneren van onze stad. De openbare ruimte is meer dan alleen

een plek om de auto te stallen. Daarbij stelden we vast dat de openbare ruimte van ons allemaal is. Daarom is het niet

vanzelfsprekend dat die ruimte gratis kan worden gebruikt om er privébezit, zoals eeo auto, te stallen.

Om in de Indische buurt en ProfessorenbuW Noord parkeerbelasting te mogen heffen dient de

Parkeerbelastingverordening aangepast te worden aan de nieuwe begrenztng. Dat is een raadsbevoegdheid.

Aanpak parkeeroverlast in groter gebied

Het aanpakken van parkeerproblemen in een wijk is een lang en intensief traject. We starten dit traject als een wijk of

buurt daar om vraagt. De parkeerproblemen zijn er dan al. De uitkomst yan een dergelijk traject is altijd hetzelfde; er

wordt betaald parkeren ingevoerd daar waar draagvlak vanuit de bewoners en ondernemers is. De parkeerdruk in de

aangrenzende buurt neemt daardoor toe (het waterbedeffect). Vervolgens wordt ook in deze buurt een traject opgestart.

Recent heeft u de aanpak parkeeroverlast in groter gebied voorgelegd aan uw raad. Hierin wordt beschreven dat met het

invoeren van betaald parkeren in een keer in een groter gebied, we anticiperen op de parkeerproblemen die op termijn

gaan ontstaan in gebieden in de stad. Omdat het traject met de Indische buurt en Professorenbuurt-Noord al ruim voor

dit plan begonnen is, valt dit gebied buiten deze aanpak. Hier gaan wij ook op in in debief aanpak parkeeroverlqst in

groter gebied.

Argumenten en afwegingen

Er is maar één oplossing om parkeerdrukte tegen te gaan die werkt en dat is het invoeren van betaald parkeren. De vraag

is waar de grens van het betaald parkeergebied komt te liggen. In het geval van de Korrewegwijk zijn er drie

mogelijkheden:

1) De grens blijft liggen op de huidige locatie. Dat betekent dat het betaald parkeergebied niet verder uitgebreid

wordt;

2) De grens komt te liggen bij het van Starkenborghkanaal.In alle delen van de Korrewegwijk waar nog geen

betaald parkeren geldt, wordt betaald parkeren ingevoerd;

3) De grens komt te liggen bij het Molukkenpark §ieuw-Indische buurt) en aan de oostkant van de Koneweg bij

het van Starkenborghkanaal (Professorenbuurt Noord).

Niets doen is geen optie. De parkeerdruk en het aantal meldingen in de Nieuw-Indische buurt is daarvoor te hoog. Van

de gehele Korrewegwijk een betaald parkeerzone maken kan niet rekenen op draagvlak van de bewoners en

ondernemers van de West-Indische buurt. Daarom is het advies de grens van de betaald parkeerzone Korrewegwijk te

verleggen tot en met de Molukkenstaat §ieuw-lndische buurt) en de grens van de betaald parkeerzone

Professorenbuurt-Oost te verleggen tot het van Starkenborghkanaal (Professorenbuurt-Noord). We lopen een reeel risico

2

dat de parkeerdruk zich verplaatst naar de West-Indische buurt: het bekende waterbedeffe et zal ookhier optreden, zo is

de verwachting.

Om het probleem van langsparkeerders in de Professorenbuurt-Noord op te lossen wordt een parkeerverbod in het

gebied ingevoerd. Een parkeerveóod betekent niet dat er niet geparkeerd mag worden, een parkeerverbod betekent dat

alleen in de parkeervakken geparkeerd mag worden. Zo wordenbewoners niet meer gehinderd bij het verlaten van hun

eigen oprit of straat.

MaatschappeliÍk draagvlak en paÉicipatie

In juli 2019 heeft de gemeente samen met het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK) en het wijkvemieuwingsteam aan de

bewoners gevraagd welke (fysieke) problemen er ervaren worden in de wijk ennjner ideeen en suggesdès voor

verbetering opgehaald. Het overgrote deel van de opgehaalde reacties gingen over de parkeerproblemen.

Alle reacties in overweging nemend is het voorstel tot stand gekomen betaald parkeren in te voeÍen in de gehele

Korrewegwijk. Dit voorstel is in oktober aan de bewoners voorgelegd. Aan de hand van de reacties die hier op volgden,

is een duidelijke tweedelingte zien in de wijk bewoners van de Nieuw-Indische buurt vïagen om maatregelen terwijl

bewoners en ondernemers van de West-Indische buurt (nog) geen overlast ervaren. Dit heeft geleid tot delanpassiog

van het voorstel om betaald parkeren in te voeren tot en met de Molukkenstraat.

Het voorstel heeft in de vorm van een parkeerplan ter inzage gelegen tot en met 27 rnei2020.Iflverband met de

geldende coronamaatregelen is er geen fysieke bijeenkomst georganiseerd en konden belanghebbenden per mail of

telefonisch hun mening achterlaten. Hierom is het reactietermijn verlengd naar 8 weken in plaats van digebruikelijke 6

weken. De voorgestelde grens is het belangrijkste onderwerp van discussie. Een gedeelte vàn de bewoneis uit de West-

Indische buurt geeft aan een verschuiving van de parkeerdruk te verwachten en v/enst daarombetaald parkeren in de

gehele Korrewegwijk. Het merendeel van de mensen die gereageerd hebben staat achter de keuze om àe grens bij de

Molukkenstraat te trekken.

Daamaast ztin er vragen over het nut van het voorgestelde tijdsvenster, voomamelijk van bewoners grenzend aan de

Profesorenbuurt-Oost waar een parkeerregime geldt van 16.00 tot 22.00 :ulrx. Zij wensen eenzelf«le regim". Er ontstaat

hoe dan ook een overloop van auto's tussen verschillende regimes. Niet alleen uit de Professorenbuuri-Oost, maar ook

vanuit de rest van de Indische buurt waar betaald parkeren geldt van 09.00 tot 18.00 uw. De oorzaak van de

parkeeroverlast ligt echter niet alleen bij parkeerders var-. aangrenzende buurten. In andere buurten zien we dat een

tijdsvenster tot 18'00 uur genoeg is om weemdparkeerders te lveren. Met een ander tijdsvenster in de Nieuw-Indische

buurt komt ook een eigen parkeerzone. Dat betekent dat bewoners alleen in dit kleine buurtje mogen parkeren met een

vergunning en niet in de aangrenzende Korreweg parkeerzone.

7n totaal zijn er ruim 300 individuele reacties op papier binnengekomen. Die reacties zijn terug te vinden in het

rcactietapport. DaÍ is als bijlage bij dit voorstel toegevoegd. Hiernaast zijn er nog vele g"rprekk* geweest met

bewoners en ondememers die niet op papier zijn vastgelegd. Uit alle reacties en gesp.ekkel blijkldat een rËpresentatief

gedeelde van de bewoners voor het invoeren van betaald parkeren is, met de voorgesielde begrenzing. Natuuriijk blijt er

ook tegenstand. Uit de reacties blijkt dat vooral de kosten van een vergunning voor lveerstand,zorgl.

Financiële consequenties

Kredietaanvraag

Betaald parkeren voeren we niet in om geld te verdienen. Maar het invoeren van een nieuw parkeerregime levert wel

financiële mutaties op. De belangrijkste kosten en opbrengsten bestaan uit:

1. de plaatsing en exploitatie van parkeerautomaten;

2. het handhaven van het parkeerregime.

Parkeerautomaten

Voor het invoeren van betaald parkeren zijn parkeerautomaten nodig. Omdat steeds meer mensen met hun smartphone

betalen, hebben we minder parkeorautomaten nodig. Sommige parkeerautomaten wordt zelfs nauwelijks meer góruikt.

Een aantal van deze automaten gaanwe herplaatsen in de Indische buurt en Professorenbuurt. Er is daarom geà extra

krediet nodig. De overige uitvoeringslasten (communicatie naar bewoners, herplaatsing automaten,

elektriciteitsaansluitingen etc.) zijnbegroot op € 10.000,- en worden gedekt uii de expt,oitatie yan het parkeerbedrijf.

3

nz et p ar ke er h an d h av in g

De kosten voor parkeerhandhaving behoren te worden gedekt uit de inkomsten van naheffrngen. Voor

parkeerhandhaving in het algemeen geldt dat de opbrengsten in schilwijken lager zrln danbijvoorbeeld in het centrum.

In de schilwijken zijn minder kortparkeerders en is er minder verloop dan bijvoorbeeld in het cefltflm. Met de verdere

invoering van betaald parkeren in schilwijken ontstaat extra druk op het niet realiseren van de geprognotiseerde

opbrengst uit naheffingsaanslagen. Wij schatten dit risico vooralsnog laag tn. Met het digitaliseren van de

parkeerhandhaving (inzet scanauto en kentekenparkeren) is het namelijk eenvoudiger geworden geparkeerde auto's te

controleren. Daarnaast kunnen wij de kosten in schilwijken beperken door een lagere handhavingsintensiteit te hanteren

dan in gebieden waaÍ het parkeerverloop hoger ligt. Mochten er toch fïnanciële nadelen zijn, zrllen deze worden

verrekend met de algemene middelen (Algemene Reserve).

Overige consequenties

l) De consequentie van het invoeren van betaald parkeren is dat een deel van de parkeerdruk verschuift naar het

aangrenzend gebied waar geen betaald parkeren geldt. Dit noemen we het waterbedeffect. Dit is de reden dat de

voorkeur van de grenzen van betaald parkeerzones zoveel mogelijk bestaat uit harde grenzen als waterwegen,

spoorlijnen en hoofdwegen. Voor veel vreemdparkeerders vormt dit een barriere waardoor ze er toch voor kiezen op een

P+R te gaan staan, een vergunning aan te schaffen ofvoor andere vofinen van mobiliteit te opteren. Desondanks stellen

we - omdat dit voorstel op veel tegenstand stuitte van bewoners en ondememers in de West-Indische buurt - toch voor

de grens op het Molukkenpark te leggen. met daarbij wel de belangrijke noot dat het waterbedeffect met aan zekerheid

grenzende waarschijnlijkheid gaat optreden in de West-Indische buurt. Dit is nu juist wat we met de aanpak

parkeeroverlast in een groter gebied willen voorkomen.

2) De gemeenteraad heeft zijn wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt over het voolïemen betaald parkeren (in één

keer) in te voeren in een groter deel van de stad. Aangaande de Indische Buurt en Professorenbuurl-Noord zijn al eerder

afspraken gemaakt. Daarom volgen we hier een separaat traject voor, zoals ook gemeld in de aanpak parkeeroverlast in

een groïer gebied.

3) Met het invoeren van betaald parkeren ontstaat er ruimte op straat. Er sÍaan immers een stuk minder auto's geparkeerd

in de wijk (gemiddeld zo'n 20o/o) en er is minder zoekverkeer. Deze vrijgekomen ruimte biedt kansen om de andere

functies van de straat meer aan het licht te laten komen en zo de leefkwaliteit te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan

ontmoetingsplekken, fietsparkeren, speelruimte, wandelroutes en/of meer groen. Het wijkvernieuwingsteam gaat samen

met bewoners aan de slag om inr.ulling te geven hieraan.

4) Betaald parkeren kan pas in werking worden gesteld als de parkeerautomaten geplaatst zíjn en bewoners in de

gelegenheid zijn gesteld om een vergunning aan te schaffen. Hiervoor zijn we athankelijk van Enexis voor het aanleggen

van de kabels voor de autornaten. Enexis is voor haar planning onder andere aÍhankelijk van het weer. We gaan dan ook

pas handhaven op het moment dat alle systemen er gereed voor zijn. Ook a1s de werkzaamheden voor het plaatsen van

de automaten nog niet afgerond z4n op de ingangsdatum van de wijziging Parkeerbelastingverordening.

Vervolo

De invoering van betaald parkeren in de Professorenbuurt-Oost en Indische buurt is gepland in het eerste kwartaal van

2021

Lange Termijn

Bình luận


bottom of page